...

2797 – La Bayadere

De litho 2797 – La Bayadere, komt uit een serie schilderijen rond het thema ballet. De litho is zowel te koop als te huur en heeft een afmeting van 70 x 100 cm.

Neem voor meer informatie over het kopen of huren van schilderijen gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.