...

865 – Rama en Sita

De litho 865 – Rama en Sita van Eric Zilverberg is gebaseerd op een schilderij dat hij maakte toen hij een tijd op Bali woonde. De litho heeft een afmeting van 50 x 70 cm en is voorzien van certificaat van echtheid.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over het werk van Eric Zilverberg, we helpen u graag verder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.