fbpx ...

Privacybeleid*****

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Atelier Zilver is een organisatie die ernaar streeft de toegankelijkheid van kunst en het begrip voor en over kunst te vergroten.
Dat doet zij door het organiseren van kunstexposities en het ontplooien van kunstgerelateerde activiteiten.

Atelier Zilver is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:
Eric Zilverberg
Hector Treublaan 97
1251 CG Laren
06 13191601
info@ericzilverberg.com
https:///atelierzilver.com

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De gegevens worden verzameld voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij delen de persoonsgegevens niet met andere organisaties.

AARD VAN GEGEVENS

Voor vergroting van het klantenbestand en de promotie van onze doeleinden middels de nieuwsbrief verzamelen wij volgende gegevens:

Voornaam, achternaam en e-mailadres via:

– schriftelijk aanmelden in het gastenboek of
– digitaal aanmelden via de website van de galerie of
– via de bedrijfspagina van Facebook of
–  via het verzoek  per e-mail

Voor het uitvoeren van overeenkomsten verzamelen wij volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Websiteadres
– Bankrekeningnummer

Deze gegevens worden (vrijelijk)  gegeven door de klant. Deze gegevens worden vastgelegd in ons digitale archief.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING, KLACHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijderen en corrigeren van uw gegevens voor de nieuwsbrief kunt u zelf via de betreffende links onderaan de nieuwsbrief.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ericzilverberg.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. Atelier Zilver zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLACHTEN

Atelier Zilver wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

BEVEILIGING

Atelier Zilver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ericzilverberg.com

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.